WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  Adviezen 2014 Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.12.2023


Advies nr.  

Onderwerp  

Sector  
Advies 22-2014 (PDF) Wetenschappelijke benadering voor terugroeping (recall) van levensmiddelen die door nitraten, lood, cadmium, kwik, methylkwik, arseen en/of anorganisch arseen verontreinigd zijn (dossier Sci Com 2013/26) Voeding
Advies 21-2014 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van bijlage I van het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht (dossier SciCom 2014/19) Dier
Advies 20-2014 (PDF) Autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en verzorgingsinstellingen (G025 – V2, dossier SciCom 2014/20) Voeding
Sneladvies 19-2014 (PDF) Risico’s op introductie van Blauwtong virus serotype 4 in België (dossier SciCom 2014/25) Dier
Advies 18-2014 (PDF)
   - Bijlage 1 (PDF)
   - Bijlage 2 (PDF)
Herevaluatie van de acrylamide inname van de Belgische bevolking (dossier SciCom 2013/27: eigen initiatief) Voeding
Sneladvies 17-2014 (PDF) Beoordeling van de risico’s voor de volksgezondheid van worstenvellen in landen met een “verwaarloosbaar risicostatuut voor BSE” en van de risico’s van de wijziging van de lijst van gespecifieerde risicomaterialen (GRM) voor BSE (dossier SciCom 2014/22) Dier
Advies 16-2014 (PDF) Autocontrolegids: aardappelen-groenten-fruit verwerkende industrie en handel (G-014v4, dossier SciCom 2014/17) Voeding
Advies 15-2014 (PDF) Evaluatie van een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van bepaalde dieren en tot vaststelling van de voorschriften voor de erkenning van instellingen, instituten en centra, die dergelijke dieren houden (dossier SciCom 2014/16) Dier
Gemeenschappelijk advies SciCom 14-2014 en HGR 9160 (PDF) Voedselveiligheid van insecten bestemd voor humane consumptie (dossier SciCom 2014/04 - HGR 9160) Voeding
Advies 13-2014 (PDF) Evaluatie van het analyseprogramma 2014 van het FAVV - fytosanitair luik (dossier SciCom 2014/15 D) Plant
Advies 12-2014 (PDF) Evaluatie van het analyseprogramma voor het jaar 2014 van het FAVV (luik "microbiologische parameters in voedingsmiddelen & GGO's in voedingsmiddelen en dierenvoeders") (dossier SciCom 2014/15 C) Voeding
Advies 11-2014 (PDF) Evaluatie van het analyseprogramma 2014 van het FAVV– Luik Chemie (dossier SciCom 2014/15 B) Voeding
Advies 10-2014 (PDF) Evaluatie van het analyseprogramma voor het jaar 2014 van het FAVV (luik "microbiologische risico's" - partim "dierengezondheid") (dossier SciCom 2014/15 A) Dier
Advies 09-2014 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree (dossier SciCom 2014/09) Dier
Sneladvies 08-2014 (PDF) Risico’s op introductie van Afrikaanse varkenspest in België (dossier SciCom 2014/14) Dier
Advies 07-2014 (PDF) Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de handel en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende paardachtigen (dossier SciCom 2014/08) Dier
Advies 06-2014 (PDF) Ontwerp koninklijk besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de handel en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de voorschriften voor als donor fungerende schapen en geiten (dossier SciCom 2014/02) Dier
Advies 05-2014 (PDF)
   - Bijlage 1 (PDF)
   - Bijlage 2 (PDF)
   - Bijlage 3 (PDF)
Voedselveiligheid van de korte keten (dossier SciCom 2013/01: eigen initiatief) Voeding
Advies 04-2014 (PDF) Evaluatie van een aanvraag tot ontheffing van het gebruik van drinkwater voor de productie van een voedselingrediënt (dossier SciCom 2013/25) Voeding
Advies 03-2014 (PDF)
   - Bijlage 1 (PDF)
   - Bijlage 2 (PDF)
   - Bijlage 3 (PDF)
Risicobeoordeling bij migratie uit materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen: verkennende gevalsstudies (dossier SciCom 2011/03: eigen initiatief) Voeding
Advies 02-2014 (PDF) Ontwerp KB houdende maatregelen ter voorkoming van aangifteplichtige varkensziekten (dossier SciCom 2013/21) Dier
Advies 01-2014 (PDF) Lijst van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) te onderzoeken in diervoeders en de te gebruiken actielimiet (dossier SciCom 2013/20) Dier
 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.