WETENSCHAPPELIJK COMITÉ
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
FR NL EN
  BELANGEN Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.12.2023

Het Wetenschappelijk Comité is zich ten zeerste bewust van het belang van een onafhankelijke en transparante werking. Hiertoe heeft ze een beleid ontwikkeld voor de verklaring van belangen door de leden en externe experten en voor het beheer van belangenconflicten.

De onafhankelijke en transparante werking van het Wetenschappelijk Comité wordt gegarandeerd op verschillende niveaus :

1ste niveau:  bij de selectie en de benoeming van de leden van het Wetenschappelijk Comité voor een mandaat van 4 jaar

De 22 leden van het Wetenschappelijk Comité worden, op advies van een selectiecommissie, benoemd door de Koning voor een mandaat van 4 jaar. De selectiecommissie is samengesteld bij ministerieel besluit. Zij beoordeelt de kandidaten op basis van hun wetenschappelijk profiel met betrekking tot de voedselketen en de complementariteit van hun individuele expertise.

Kandidaat leden moeten onpartijdig en onafhankelijk van elke externe invloed kunnen werken. Zij mogen geen deel uitmaken van de beheerraad, de directie of het personeel van een instelling met winstoogmerk die voedselproducten op de markt brengt en die aan de controle van het Agentschap is onderworpen.  Zij leggen een verklaring af waarin kennis wordt gegeven van de belangen die als nadelig voor hun onafhankelijkheid kunnen beschouwd worden.

2de niveau: bij de algemene functionering van het Wetenschappelijk Comité

Het Wetenschappelijk Comité heeft een huishoudelijk reglement en een deontologische code waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot haar interne werking. Zo staat in het huishoudelijk reglement vermeld dat tijdens de eerste plenaire zitting waarop een lid een nieuw mandaat aanvangt, deze op erewoord dient te verklaren geen deel uit te maken van de beheerraad, de directie of het personeel van een instelling met winstoogmerk die voedselproducten op de markt brengt en die aan de controle van het Agentschap is onderworpen. Het lid dient tevens te verklaren de Voorzitter van het Comité zonder verwijl in te lichten indien in deze toestand een wijziging optreedt en te verklaren zich te zullen houden aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement.

Na hun benoeming ondertekenen de leden een algemene belangenverklaring op erewoord. Deze wordt gepubliceerd op de website van het Wetenschappelijk Comité (zie de pagina “Leden”).

3de niveau: bij de behandeling van individuele adviesaanvragen

Bij ieder nieuw dossier en bij aanvang van iedere plenaire zitting wordt aan de leden van het Comité gevraagd om potentiële belangen te verklaren vóór de aanvang van de bespreking van de adviesaanvraag via de belangenverklaring per individueel dossier. Belangen kunnen te maken hebben met financiële of familiale situaties, met intellectuele eigendomsrechten en met beroepsmatige activiteiten uitgevoerd ten gunste van een bedrijf, een belangengroep of een sector.

De aanwezigheid van een belang betekent niet automatisch het bestaan van een belangenconflict. De belangen worden, geval per geval, beoordeeld door het Bureau. Dit bestaat uit de Voorzitter en Ondervoorzitter van het Wetenschappelijk Comité en de Directeur van de Stafdirectie voor risicobeoordeling van het FAVV. Na onderzoek van de belangenverklaring beslist het Bureau of er een belangenconflict is en of en onder welke vorm het lid aan de behandeling, de discussie of de beraadslaging van het dossier kan deelnemen. In het geval dit belang een belemmering zou kunnen uitmaken voor de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van het lid wordt het bestaan van een belangenconflict bevestigd en kan het lid niet deelnemen aan de bespreking van het dossier, noch aan de validatie van het advies.

4de niveau: bij de gezamenlijke validatie van het advies

Adviezen worden in consensus uitgebracht hetgeen betekent dat zij worden bekomen na gezamenlijke analyse door het volledige Wetenschappelijk Comité. Eventuele belangen van individuele leden kunnen op die manier niet doorwegen in het uiteindelijke advies dat gezamenlijk wordt uitgebracht. 

5de niveau: bij de publicatie van adviezen en de vermelding van de leden van het Comité met een belangenconflict

Alle adviezen van het Wetenschappelijk Comité worden openbaar gemaakt. Leden met een belangenconflict worden sinds 2013 nominatief vermeld in het advies. Zij nemen niet deel aan de beraadslaging, noch aan de validatie van het advies.

 
   
Onze opdracht is onafhankelijk wetenschappelijk advies uit te brengen met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen.